Sofia 1957
Dates: February 2 - 28
Note: 21st Bulgaria championship
Source: Bulletin, Shakmatna Entsiklopediya p.335, Bulgarski Shakmateni Archiva Vol. 3 p.8
  Opp                                        
Player Nei Kol Min Pad Mil Fil Ger Tsv Bog Iva Bob Mec Kai Pop Kad Ore Had Pop Val Pra Grand Total
Neikirkh, Oleg xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 1 14
Kolarov, Atanas 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 13
Minev, Nikolay 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 13
Padevsky, Nikola 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 1 0 1 1 12.5
Milev, Zdravko 0.5 0.5 0 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 11
Filchev, Rusko 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 11
Gerenski, Hristo 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 1 0 0.5 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0.5 11
Tsvetkov, Alexander 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1 1 10.5
Bogdanov, Emil 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 xxx 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0 0.5 10
Ivanov, Pavel 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 xxx 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 1 0 9.5
Bobekov, Radko 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 9
Mechkarov, Stefan 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0.5 xxx 1 1 0 1 0.5 1 0 1 8.5
Kaikamzozov, Zhivko 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 xxx 1 0 1 0.5 1 0 0.5 8
Popov, Liuben 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 xxx 0.5 1 1 0.5 1 0.5 8
Kadrev, Zdravko 0 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 1 1 1 0.5 xxx 0 1 0 1 0.5 8
Orev, Peter 0 0 0.5 0 0.5 0 0 1 1 1 0.5 0 0 0 1 xxx 0 1 0 1 7.5
Hadjipetrov, Aleksander 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0 1 xxx 0.5 1 0.5 7
Popov, Vesselin 0.5 0 0 1 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1 0 0.5 xxx 0.5 1 6.5
Valchanov, Mikhail 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 0 0.5 1 1 0 0 1 0 0.5 xxx 0.5 6.5
Prakhov, Valentin 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 xxx 5.5
Grand Total 5 6 6 6.5 8 8 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11 11 11.5 12 12.5 12.5 13.5 190
Verified: 3/20/2007
Confidence level: 5
2007 The Chess Library