Mar del Plata 1957
Dates:
Note:
Source: E. Bauza Mercere
  Opp                                    
Player Ker Naj Kot Pan Lom San Cue Cas Eli Ros Esp Alb Ade Beh Inc Wex Man Rub Grand Total
Keres xxx 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 15
Najdorf 0.5 xxx 1 0 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 14
Kotov 0.5 0 xxx 1 0.5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13
Panno 0 1 0 xxx 1 1 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 1 13
Lombardy 0 0.5 0.5 0 xxx 1 0.5 0 1 1 0.5 1 1 0.5 1 1 1 1 11.5
Sanguineti 0.5 0 1 0 0 xxx 0 0 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 10.5
Cuellar 0 0 0 0 0.5 1 xxx 0.5 0.5 1 0.5 0 1 0 1 1 0.5 1 8.5
Casas 0 0 0 0 1 1 0.5 xxx 0 0 0.5 0 1 1 0 1 1 1 8
Eliskases 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 8
Rossetto 0 0.5 0 0.5 0 0 0 1 0.5 xxx 0.5 0 1 1 1 1 1 0 8
Esposito 0 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0 1 1 0 0.5 1 1 7.5
Albert 0 0 0 0 0 0 1 1 0.5 1 1 xxx 0 0 0 0 0.5 1 6
Ader 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 1 xxx 1 0.5 0.5 0.5 1 5.5
Behrensen 0 0 0 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0 0 1 0 xxx 0.5 0.5 0 0.5 5.5
Incutto 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 1 1 0.5 0.5 xxx 1 0 0 5.5
Wexler 0 0 1 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 0 xxx 0.5 1 5.5
Mangini 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 1 1 0.5 xxx 0 4
Rubio Aguado 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.5 1 0 1 xxx 4
Grand Total 2 3 4 4 5.5 6.5 8.5 9 9 9 9.5 11 12 12 12 12 13 13 153
Verified:
Confidence level:
2006 The Chess Library