Leningrad 1956
Dates: January 10 - February 15
Note: 23rd USSR championship
Source: Cafferty & Taimanov p.88, Karpov p.538, Cesk. Sach 5/1956 p.60
  Opp                                    
Player Ave Spa Tai Kor Pol Tal Kho Bol Zur Ant Ban Byv Rag Sim Tol Bor Kha Lis Grand Total
Averbakh, Yury xxx 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 1 11.5
Spassky, Boris 1 xxx 1 0 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 1 11.5
Taimanov, Mark 0.5 0 xxx 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 0 1 0.5 1 1 0.5 11.5
Korchnoi, Viktor 0.5 1 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 11
Polugaevsky, Lev 0 0.5 0 0 xxx 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 0.5 1 1 0 1 1 10.5
Tal, Mikhail 0.5 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 1 1 10.5
Kholmov, Ratmir 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 10.5
Boleslavsky, Isaak 0.5 0 0 0.5 0 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 1 1 1 9
Zurakhov, Vladlen 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0 1 1 1 0.5 0.5 8.5
Antoshin, Vladimir 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 xxx 0.5 0.5 0 1 1 1 1 0.5 8
Bannik, Anatoly 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 1 0 1 0.5 0.5 1 7.5
Byvshev, Vasily 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 1 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0 0 1 1 1 7.5
Ragozin, Viacheslav 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0 1 1 0 0.5 xxx 0 0 0 0 1 7
Simagin, Vladimir 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0 0 1 1 1 xxx 0.5 0.5 0 1 6.5
Tolush, Alexander 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 1 1 0.5 xxx 0 1 0.5 6.5
Borisenko, Georgy 0 0 0 0.5 1 0.5 0 0 0 0 0.5 0 1 0.5 1 xxx 0.5 0.5 6
Khasin, Abram 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 1 1 0 0.5 xxx 0.5 5.5
Lisitsin, Georgy 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 xxx 4
Grand Total 5.5 5.5 5.5 6 6.5 6.5 6.5 8 8.5 9 9.5 9.5 10 10.5 10.5 11 11.5 13 153
Verified: 6/21/2008
Confidence level: 5
2008 The Chess Library
Leningrad 1956 - playoff
Dates:
Note: 23rd USSR championship playoffs
Source: Cafferty & Taimanov p.89, Cesk. Sach 4/1956 p.60
  Opp      
Player Tse Bob Min Total
Taimanov xxx 1 2 3
Averbakh 1 xxx 1.5 2.5
Spassky 0 0.5 xxx 0.5
Grand Total 1 1.5 3.5 6
Verified: 6/22/2008
Confidence level: 5
2008 The Chess Library