Sofia 1954
Dates: November 2 - 26
Note: 19th Bulgaria championship
Source: Shakmatna Entsiklopediya p.334, Bulgarski Shakmateni Archiva Vol. 2 p.257
  Opp                                        
Player Pad Yak Mil Bob Tri Gan Nei Kol Kvi Tsv Aia Mec Bob Pra Fil Bal Pel Dim Ata Pop Grand Total
Padevsky, Nikola xxx 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 1 1 1 1 13
Yakovlev, Evgeny 1 xxx 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0.5 1 1 1 1 1 1 0.5 1 0.5 1 12.5
Milev, Zdravko 1 0.5 xxx 1 0 0 0.5 0.5 1 0 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 12
Bobotsov, Milko 0.5 0.5 0 xxx 0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 1 0 1 0.5 1 1 1 1 1 12
Tringov, Georgy 0.5 1 1 1 xxx 0.5 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 0 11.5
Ganchev, Vladimir 0.5 0.5 1 0.5 0.5 xxx 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 0.5 1 1 1 0.5 1 11.5
Neikirkh, Oleg 0.5 0.5 0.5 1 1 1 xxx 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0.5 0 0 1 1 11
Kolarov, Atanas 0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 1 xxx 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 11
Kviatkovsky, Sergey 0 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 11
Tsvetkov, Alexander 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 1 1 1 0.5 11
Aianski, Iordan 0.5 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 xxx 0 0.5 0 1 1 1 1 1 1 11
Mechkarov, Stefan 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0.5 1 xxx 1 0 0.5 0.5 1 1 1 0.5 10
Bobekov, Radko 0 0 0 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 0 xxx 1 0.5 1 1 0 1 0.5 9.5
Prakhov, Valentin 0 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0 0.5 1 1 0 xxx 1 1 0.5 1 0 1 8.5
Filchev, Rusko 0 0 0.5 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0 xxx 0.5 1 0.5 1 1 8
Balchikliev, Mikhail 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 1 0 0 0 0.5 0 0 0.5 xxx 0 0.5 0.5 1 6
Pelitov, Dimitar 0 0.5 0.5 0 0 0 1 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 1 xxx 0.5 0 1 6
Dimitrov, Krstiu 0 0 0 0 0 0 1 0 0.5 0 0 0 1 0 0.5 0.5 0.5 xxx 1 1 6
Atanasov, Hristo 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 1 0 0.5 1 0 xxx 0 5
Popov, Vesselin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1 xxx 3.5
Grand Total 6 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8 8 8 9 9.5 10.5 11 13 13 13 14 15.5 190
Verified: 8/12/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library