Sofia 1952
Dates: October 5 - November 2
Note: 17th Bulgaria championship
Source: Shakmatna Misl 1/1953 p.2, Shakmatna Entsiklopediya p.333, Bulgarski Shakmateni Archiva Vol 2 p,141
  Opp                                      
Player Mil Tsv Bob Nei Val Bob Min Pop Mec Fil Fil Mar Pad Iva Kip Kar Jak Man Hin Grand Total
Milev, Zdravko xxx 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 14
Tsvetkov, Alexander 0 xxx 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 13
Bobekov, Radko 0 0.5 xxx 1 1 0.5 1 0 1 0.5 0.5 0 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 11
Neikirkh, Oleg 0.5 0.5 0 xxx 0 1 1 1 0.5 0.5 1 0.5 0 0 0.5 1 1 1 1 11
Valchanov, Mikhail 0.5 0 0 1 xxx 1 0 0 1 0 0.5 1 0.5 1 1 1 1 1 0 10.5
Bobotsov, Milko 0 0.5 0.5 0 0 xxx 1 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 1 10.5
Minev, Nikolay 0.5 0 0 0 1 0 xxx 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 1 1 0 10
Popov, Vesselin 0.5 0 1 0 1 0 0.5 xxx 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0 0.5 1 0.5 0.5 9.5
Mechkarov, Stefan 0 1 0 0.5 0 0.5 0.5 0 xxx 0.5 0.5 1 0 1 1 0.5 1 1 0.5 9.5
Filchev, Rusko 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0 0.5 0 0.5 1 1 0.5 1 1 9.5
Filipov, Filip 1 0 0.5 0 0.5 1 0 0.5 0.5 1 xxx 0.5 1 0 0.5 0.5 0.5 0 1 9
Markov, Bozhidar 1 0 1 0.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0.5 xxx 1 0 0.5 0.5 0 1 0.5 8
Padevsky, Nikola 0 0.5 0 1 0.5 0.5 0 0 1 1 0 0 xxx 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 8
Ivanov, Pavel 0 0.5 0 1 0 0 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0.5 xxx 0.5 0 0.5 0 1 7.5
Kiprov, Alexander 0 0 0.5 0.5 0 0 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 xxx 0.5 0 1 0.5 6.5
Karastoichev, Emil 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 1 0.5 xxx 1 0.5 0.5 6.5
Yakovlev, Evgeny 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0 xxx 1 1 6.5
Mandrov, Dimitar 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0.5 0 0 1 0 0.5 1 0 0.5 0 xxx 1 5.5
Hinkov, Stefan 0 0 0.5 0 1 0 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 xxx 5
Grand Total 4 5 7 7 7.5 7.5 8 8.5 8.5 8.5 9 10 10 10.5 11.5 11.5 11.5 12.5 13 171
Verified: 8/6/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library