Sofia 1949
Dates: December 4 - 27
Note: 14th Bulgaria championship
Source: Shakmatna Entsiklopediya p.331, Bulgarski Shakmateni Archiva Vol. 2 p.7
  Opp                                    
Player Dim Iva Pis Pop Kar Kol Mal Bob Bob Ben Mar Tsv Sta Pad Gan Kip Mec Hin Grand Total
Dimitrov, Krstiu xxx 1 1 1 0 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 0 1 1 1 13.5
Ivanov, Pavel 0 xxx 0.5 0 1 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 1 1 11.5
Piskov, Kamen 0 0.5 xxx 0 1 0.5 1 1 1 1 0 0.5 0 1 1 1 0.5 1 11
Popov, Vesselin 0 1 1 xxx 0 0.5 0 1 0 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1 9.5
Karastoichev, Emil 1 0 0 1 xxx 0 0 0 1 1 0 0.5 0.5 1 0.5 1 1 1 9.5
Kolarov, Atanas 0 0 0.5 0.5 1 xxx 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0 1 9.5
Malchev, Andrey 0 0.5 0 1 1 0 xxx 0.5 0 0 1 0.5 1 1 0.5 1 0 1 9
Bobotsov, Milko 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0.5 xxx 1 1 0 0.5 0 0.5 0.5 0 1 1 8.5
Bobekov, Radko 0.5 0.5 0 1 0 0.5 1 0 xxx 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 1 8.5
Benderev, Yury 0.5 0 0 0 0 0.5 1 0 1 xxx 0 0.5 1 0.5 1 0.5 1 1 8.5
Markov, Bozidar 0 0 1 0 1 0.5 0 1 0 1 xxx 0 0 1 0.5 1 0.5 0.5 8
Tsvetkov, Alexander 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 xxx 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 7.5
Stanchev, Zakhary 0 0.5 1 0.5 0.5 0 0 1 0.5 0 1 0.5 xxx 0.5 0.5 0.5 0 0.5 7.5
Padevsky, Nikola 0 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 xxx 1 1 1 1 7.5
Ganchev, Vladimir 1 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 xxx 0 1 0 7
Kiprov, Alexander 0 0.5 0 0.5 0 0.5 0 1 1 0.5 0 0.5 0.5 0 1 xxx 0 1 7
Mechkarov, Stefan 0 0 0.5 0 0 1 1 0 0 0 0.5 1 1 0 0 1 xxx 1 7
Hinkov, Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 xxx 2.5
Grand Total 3.5 5.5 6 7.5 7.5 7.5 8 8.5 8.5 8.5 9 9.5 9.5 9.5 10 10 10 14.5 153
Verified: 8/6/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library