Varna 1933
Dates: August 21 - September 17
Note: 1st Kingdom of Bulgaria championship
Source: Shakmatna Entsiklopediya p.327, Bulgarski Shakmateni Archiva Vol. 1 p.6, Di Felice Vol, 4 p.189
  Opp                
Player Get Tot Ata Vou Tel Man Kan Mal Grand Total
Geshev, Georgy xxx 1 0.5 0.5 1 1 1 1 6
Toshev, Yury 0 xxx 1 1 1 1 1 1 6
Atanasov, Kseny 0.5 0 xxx 1 0 1 1 1 4.5
Voinov, Naiden 0.5 0 0 xxx 1 1 1 1 4.5
Telegin, Alexander 0 0 1 0 xxx 0 1 1 3
Manolov, Mikhail 0 0 0 0 1 xxx 0 1 2
Kandilarov, Dragni 0 0 0 0 0 1 xxx 1 2
Malchev, Andrey 0 0 0 0 0 0 0 xxx 0
Grand Total 1 1 2.5 2.5 4 5 5 7 28
Verified: 7/29/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library
Varna 1933
Dates:
Note: 1st Kingdom of Bulgaria championship playoffs
Source: Bulgarski Shakmateni Archiva Vol 1 p.18
Match 1          
Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Tot
Geshev, Georgi 0 0.5 1 0.5 2
Toshev, Yuri 1 0.5 0 0.5 2
Match 2          
Player Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Tot
Geshev, Georgi 0 1 0.5 1 2.5
Toshev, Yuri 1 0 0.5 0 1.5
Verified: 7/29/2008
Confidence level: 4
2008 The Chess Library